Geschäftsbedingungen


Opći uvjeti poslovanja agencije Condura-Nekretnine d.o.o. za posredovanje u prometu nekretnina, Vukovarska 8, Nin

I. Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:

1.
Posrednik u prometu nekretnina
je Condura Nekertnine d.o.o. za promet nekretnina iz Nina,
Vukovarska 8, OIB:02166959703, koje trgovačko društvo ispunjava uvjete za
obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu
nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik).
2.
Agent posredovanja u prometu nekretnina
fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata
posredovanja u prometu nekretnina i kao takav zaposlen kod Posrednika (u daljnjem tekstu:
Agent).
3.
Posredovanje u prometu nekretnina
radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču
povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova
kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4.
Nalogodavac
je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa
pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,
najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu:
Nalogodavac).
5.
Treća osoba
je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem
radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem
tekstu: Treća osoba).

II. Ponuda
Ponuda nekretnina agencije Condura Nekretnine d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni
pismenim ili usmenim putem od strane nalogodavca, te je uvjetovana potvrdom.
Agencija zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno
danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane prodavatelja te mogućnost da je oglašena
nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili iznajmljivanja –
najma), a da o tome nije pravodobno obavjestio agenciju.
Ponude i obavijesti Agencije primatelj (nalogodavac – kupac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i
samo ih uz pismeno odobrenje Agencije Condura Nekretnine d.o.o. smije prenijeti trećim osobama.
Ako je primatelj ponude već upoznat sa nekretninama koje mu je agencija ponudila, obvezan je bez
odgode o tome obavijestiti Agenciju.

III. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje: Ugovor) Condura Nekretnine d.o.o.
(posrednik) se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi
pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na
nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj
pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme od 12 mjeseci. Ugovor se smatra
sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
(3) Nalogodavac i Posrednik su suglasni da se nakon isteka vremenskog perioda od 12 mjeseci
Ugovor automatski produžuje za slijedeće vremensko razdoblje od 12 mjeseci, osim ako u prvom
periodu Ugovora nije sklopljen Ugovor o kupoprodaji/najmu za nekretninu za koju je posredovano
niti Ugovor o posredovanju nije raskinut otkazom bilo koje od ugovorenih strana, a nalogodavac se
nije izjasnio do dana isteka prvog perioda.
(4) Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa
obveznog prava.

IV. Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako
u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno
da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora
Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja
prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

V. Isključivo posredovanje
Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani pravni posao neće
angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito
ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju nalogodavac sklopio mimo
Posrednika pravni preko drugog posrednika, a za koji pravni posao je isključivom posredniku bio
dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom
posredovanja.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju posrednik je dužan upozoriti
Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te odredbe

VI. Obveze Posrednika
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine: organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.


VII. Obveza Nalogodavca
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito
sljedeće:

 • obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
 • dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini;
 • osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;
 • obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
 • ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
 • obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom
koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije,
ništetna je. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri
te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3
niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

VIII. Posrednička naknada
Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja
nekretnina pripada posrednička naknada u iznosu od 1 - 3 % + PDV kupoprodajne vrijednosti
nekretnine. Posrednik je za svoj rad obavezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik može naplatiti naknadu od nalogodavca i temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Naknada
se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine,
ili kod primitka kapare uz potpis. Nakon prestanka ugovora o posredovanju posrednik ima pravo na
naknadu u roku do 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad
nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije
prestanka ugovora o posredovanju

IX. Završne odredbe
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi. U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski
sud u Zadru, osim ako se drugačije ne dogovori.

Opći uvjeti primjenjuju se od 25.01.2017. godine.
Nin, 25.01.2017. godine